1397/02/25 10:01
شوراي فن بازار منطقه اي استان مركزي (1)
.
شوراي فن بازار منطقه اي استان مركزي با حضور فرخي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار ، نعمتی مدیر کل اقتصادی و مديران مربوطه برگزار شد

شوراي فن بازار منطقه اي استان مركزي با حضور فرخي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار و مديران مربوطه برگزار شد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved